3. letnik

Preiskovalne metode

Cilji

Predmet študentu pomaga dojeti razsežnosti in pomen genomike ter pridobiti znanja za samozavestno odločanje za nove medicinske preiskave in za kompetentno vrednotenje njihovih rezultatov (izvidov). Študentje spoznajo klinične biokemijo. Pri seminarskem pouku poglobijo posamezna področja, ki so pomembna za laboratorijsko diagnostiko, v okviru raziskovalnega seminarja pa dobijo občutek o samih laboratorijskih preiskavah in njihovi pomembnosti. Študentje spoznajo osnove in pomen radioloških diagnostičnih tehnologij. Seznanijo se z uporabo kontrastnih sredstev v radiologiji. Spoznajo osnovno radiološko anatomijo in osnovna načela slikovne analize in razlage rezultatov različnih radioloških preiskav. Spoznajo osnove intervencijske radiologije. Seznanijo se z osnovami varstva pred ionizirajočim sevanjem.

Vsebina

Človeški genom, njegovo uravnavanje in izražanje. Polimorfizmi in mutacije. Genske oz. genetske bolezni in okvare. Osnovne metode genomike. Preiskava polimorfizmov in mutacij v DNA. Uporaba metod genomike v posredni in neposredni molekularni diagnostiki. Metode preiskave izražanja genov. Osnove funkcijske genomike in sistemske biologije. Osnovni pristopi bioinformatike. Sodobna analiza proteinov in njihovih interakcij. Uvrščanje podatkov v metabolične in signalne poti, iskanje ključnih regulatorjev za novo diagnostiko oz. za razvoj zdravil z novimi prijemališči. Post-genomska molekularna diagnostika, osebna (personalizirana) medicina, perspektive genskega zdravljenja. Etični vidiki. Klinična biokemija kot del laboratorijske diagnostike (zgodovinski razvoj klinične kemije (KK) ̶ KK v svetu in pri nas, organiziranost stroke, inštitucije, kadri, etika). Pregled kemičnih in biokemičnih parametrov. Pregled bioloških vzorcev. Neanalitski dejavniki (biološki ritmi, odvzem, transport, terapija). Analitski dejavniki (reagenti, pogoji, analize, interference). Kontrola kakovosti, enote, analitska specifičnost, analitska občutljivost. Analizatorji in avtomatizacija, vodenje in organizacija dela. (Naslednji štirje sklopi so predstavljeni v naslednjih dveh urah predavanj. Poudarek je na zagotavljanju kakovosti v celotnem procesu, in sicer od priprave pacienta na odvzem bioloških vzorcev, sam odvzem vzorcev, pošiljanje materiala v laboratorij in seznanitev s procesi v laboratoriju). Interpretacija rezultatov v izvid. (Naslednji sklop je predstavljen v naslednjih dveh urah. Študentje spoznajo kako se številčni rezultat interpretira kot izvid, seznanijo se s pojmom referenčnih vrednosti in diagnostično občutljivostjo in diagnostično specifičnostjo). Posamezni sklopi preiskav (hamatologija, biokemija, laboratorijska endokrinologija).


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija

 

 

 


RAZPORED IZPITOV PO PREDAVALNICAH

Izpit Preiskovalne metode  1.sklop-SD 6.9.2019

Izpit 6.9.2019 bo potekal v podpritličju UKC - Seminar 1 (nasproti kapelice), s pričetkom ob 9.uri. (prijavljeni so trije študenti)

 


Urnik 1. sklop - Slikovna diagnostika

Razpored predavanj, vaj in seminarjev Preiskovalne metode

Prvi sklop – SLIKOVNA DIAGNOSTIKA – 3. letnik smer medicina šolsko leto 2018/19

  • Vaje na Onkološkem inštitutu: študenti počakate v avli OI
  • Vaje na KNM-Kliniki za nuklearno medicino: študenti počkakate pred KNM
  • Vaje sem.KIR UKC-Klinični inštitut za radiologijo: študenti počakate pri glavnem sprejemu RTG, hodnik E 1.nadstr. UKC
  • Nevrol. klinika VAJE 15.3.2019 - ŠTUDENTI POČAKATE V AVLI  NEVROLOŠKE KLINIKE

 

MOREBITNE SPREMEMBE PROSTOROV BODO OBJAVLJENE TUKAJ.

 

Urnik predavanj predmeta Preiskovalne metode v študijskem letu 2018/2019

 

 


REZULTATI IZPITOV

Izpitni rezultati SD 6.9.2019

 


OBVESTILA

Vsebina je v pripravi


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič
E: katarina.surlan-popovic(at)mf.uni-lj.si

Informacije Katedra za radiologijo

Metka Zupančič
T: +386 1 522 3473
E: metka.zupancic(at)mf.uni-lj.si

uradne ure